certifired_img

Books and Documents

Previous Month:  

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും നാറ്റോയുടെ പിൻവാങ്ങലും, ഇസ്ലാമിക ഭീകര വാദികൾ സിറിയൻ യുദ്ധ ഭൂമിയിൽ നിന്നും മടങ്ങുകയും അമേരിക്കയും  യൂറോപ്പുമുൾപ്പടെ മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് പടരുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ  ദക്ഷിണ- മദ്യേഷ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾ വളരെ ആകുലതയോടെ കൂടിയാണ് കാണുന്നത്. താലിബാൻ ജിഹാദിസം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും പാകിസ്ഥാനിലും കുതിച്ചുകയറുന്നത് ഇന്ത്യയിലും ബംഗ്ലാദേശിലും ഒരുപാട് ഭീകരത പടർത്തുന്നുണ്ട്.മിസ്റ്റർ പ്രസിഡൻറ്.....

 

For Gandhi, conflict was a perennial condition. He also viewed it positively and considered it desirable. For him, it is an important means to greater human unity precisely because their shared conflict could remind antagonists of the deeper, perhaps transcendental, unity of life, which is far more profound than the bond of their social relationship. He viewed violence differently…

 

The word ‘jihad’ is nowhere used in the Quran to mean war in the sense of launching an offensive warfare of aggression. It is used rather to mean “struggle”. The action most consistently exhorted in the Quran is the exercise of patience (Amal-As-Sabr). The Prophet Muhammad, in fact did battle only three times in his entire life, and the period of his involvement in these battles did not total more than one and a half days....

 

He Divorced Her over the Phone Because She ‘Came Home 10 Minutes Late’

Baghpat Hindus Set Example, Lend Helping Hand In Poor Muslim Girl's Marriage

Nigerian Women Embrace Family Planning Ahead Of Population Boom

Afghan Women 'Too Emotional' For Leadership and Have Enough Rights, Domestic Survey Claims

Kashmir’s First Woman Wheelchair Basketball Player

UK Police Arrest Racist Man Who Harassed Muslim Girls

Experts Ask Red Crescent to Hire Female Paramedics

Saudi Woman Wins Her Battle for Literacy at the Age Of 75

The ‘Just Divorced’ Party: Egyptian Women Celebrate Their Freedom

New Vice Patrols Launched In Qom To Further Crack Down On Women

Compiled by New Age Islam News Bureau

In God's Name: How Extremists Hijacked Pakistan's Blasphemy Laws

Malaysia: Yes, Your Kids’ Savings above Nisab Value Are Subject To Zakat Payments

Pak-Supported Terror Groups Will Continue Attacks in India, Afghanistan: US Spymaster

Afghans Worried About Being Left Out Of US Taliban Peace Talks

French Militants Will Return Home, and To Prison, From Syria

Compiled by New Age Islam News Bureau

For Details and More News from All Regions, Please click, ‘Read More'

 

قرآن ایک مطلق حقیقت ہے۔ اس نے اسلام کا احیائے نو کیا  اور مسلمانوں کو عزت و سرفرازی کے راستوں پر گامزن کیا، اور مسلمانوں کی دغابازی کے باوجود انہیں عزت و سرفرازی کے راستے پر قائم رکھا۔

 

Unless the region sees a dramatic reversal in trends, India’s three-decades-long approach to the region may finally run its course. India will weather the storm, but its policy of holding the proverbial stick from the middle, however, might not....

 

Western countries should extend terrorism designations targeting the Qaradawi-led Union of the Good to Qaradawi himself, as well as other organizations associated with the Qaradawi network and this aging cleric's violent, theocratic agenda....

 

I’ve been searching for practical tips on how we can be less beastly to one another, especially when we’re negotiating disagreements. I’ve found some excellent guides...

 

The Sunnah of Prophet (PBUH) also censures both the givers and the receivers of bribery. To illustrate, Sunan Abi Dawud Narrated Abdullah ibn Amr ibn al-As: “The Apostle of Allah (peace be upon him) cursed the one who offers bribe as well as one who accepts bribe.”...

 

A proper approach to the interpretation of Quranic texts, involving a correct contextual understanding of its meanings and the study of Islamic history, will reveal that tolerance and acceptance of Christians and other non-Muslim minorities were the norm.....

 

But if the person marrying the woman to perform Halala does not mention the condition for Halala, instead he has the intention to make the woman eligible for her husband, the Halala marriage will not be Makruh-E-Tahrimi but permissible. Moreover, if the intention of the man is reformation that is helping the former husband and reinstating his home, then marrying her for one or two night will instead be a virtuous act for the man and he will be rewarded for it.”....

In this series meant for common readers, we will study human values and good manners mentioned in the Quran. We the believers should memorize these values and good manners to apply them in our spiritual walk of life and become good human beings....

Catholic-Muslim Dialogue at Heart of Pope’s Abu Dhabi Trip, Archbishop Says

Hedging Radical Islam

‘Teachings of Saints Can Bring Peace In Society’ Speakers At Series Of Conferences And Seminars in Pakistan

US Lawmakers Nominate Jailed Uighur Scholar for Nobel Peace Prize

Indian Government’s Plea on Un-Disputed Land Nothing but Political Gimmick and Poll Stunt: Muslim Leaders

Turkish Judge Blocks Websites of Self-Proclaimed Prophet Over Complaint By Top Islamic Body

Holiday Announced For Pope Francis’ Mass in Abu Dhabi

Compiled by New Age Islam News Bureau

For Details and More News from All Regions, Please click, ‘Read More'

 

Female-Only Trampoline Park Is A Hit With Riyadh’s Women

Iranian Dervish Woman’s Health Declines in Prison

Muslim Woman Out To Prove Arranged Marriages Are A Legitimate American Love Story

Arab Women Sports Tournament Announces New Organisational Structure

Father Of Late Saudi Sisters Rejects Suicide Conclusion: Report

Belgium’s Muslim Executive Condemns Attack on Veiled Moroccan Woman

Palestinian Woman Tries to Stab Israeli Guards, Shot Dead

Presence Of Women In Protests Held By Various Social Strata

Carbon Monoxide Leak Poisons 25 Girl Students At Primary School

Compiled by New Age Islam News Bureau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Get New Age Islam in Your Inbox
E-mail:
Most Popular Articles
Videos

The Reality of Pakistani Propaganda of Ghazwa e Hind and Composite Culture of IndiaPLAY 

Global Terrorism and Islam; M J Akbar provides The Indian PerspectivePLAY 

Shaukat Kashmiri speaks to New Age Islam TV on impact of Sufi IslamPLAY 

Petrodollar Islam, Salafi Islam, Wahhabi Islam in Pakistani SocietyPLAY 

Dr. Muhammad Hanif Khan Shastri Speaks on Unity of God in Islam and HinduismPLAY 

Indian Muslims Oppose Wahhabi Extremism: A NewAgeIslam TV Report- 8PLAY 

NewAgeIslam, Editor Sultan Shahin speaks on the Taliban and radical IslamPLAY 

Reality of Islamic Terrorism or Extremism by Dr. Tahirul QadriPLAY 

Sultan Shahin, Editor, NewAgeIslam speaks at UNHRC: Islam and Religious MinoritiesPLAY 

NEW COMMENTS

 • Yes GRD sahib, such meaningless fatwa should be offered a credible retort.
  ( By Kaniz Fatma )
 • भाईजान मुझे नहीं समझ आया कि आपको ज़ाकिर नाइक साब की कौन सी बात बुरी लगी. .
  ( By Arif Qureshi )
 • sometimes a mere 5% is just way too much. especially when most islamic....
  ( By hats off! )
 • oh! you are an astropsychostatisticoislamicomoderatofasiculeastiate. nice to make....
  ( By hats off! )
 • I have defined Taqwa explicitly and it is not as "unthinking followership". GM sb lies. My more than....
  ( By Naseer Ahmed )
 • Arshad sb, You can only say that the Sufis also follow Islam but cannot say that the Quran supports Sufism. If....
  ( By Naseer Ahmed )
 • That the correct meaning is very clear is what I have already shown and also explained the reservation for....
  ( By Naseer Ahmed )
 • GM sb lies. I have responded to his mere affirmation comment: Is mere saying “we worship none but Allah” enough?....
  ( By Naseer Ahmed )
 • Totally Anti Islam'
  ( By Ali Ahmed )
 • Timely refutation of the meaningless fatwa from Darul Uloom Deoband. Please keep....
  ( By GRD )
 • My sentence was "ghat me baitho aur kafiron ke paur paur Kato yahan tak e would maghlub hokar jizya den." Kind of verses. Mr ...
  ( By Arshad )
 • The percentage of Muslims who are gullible Muslims is about the same....
  ( By Ghulam Mohiyuddin )
 • Naseer sb. is resorting to childish tricks since he has no logical arguments....
  ( By Ghulam Mohiyuddin Faruki )
 • Naseer sb. says, "The lack of a better explanation is proof....
  ( By Ghulam Mohiyuddin )
 • In order to spread his other lies Naseer sb. has to first call me an "apostate...
  ( By Ghulam Mohiyuddin Faruki )
 • No wonder why the BJP/RSS ideologues are so hard at work trying....
  ( By Ghulam Mohiyuddin )
 • "A Hindu identity is seen by the BJP/RSS as the principal.....
  ( By Ghulam Mohiyuddin )
 • This is a good answer to those whose hate propaganda depicts extremist.....
  ( By Ghulam Mohiyuddin Faruki )
 • This is very disturbing news even if the 'Weekly Blitz' may be.....
  ( By Ghulam Mohiyuddin Faruki )
 • Naseer sb.'s methodology is useless if it makes him define taqwa as unthinking....
  ( By Ghulam Mohiyuddin Faruki )
 • Both Islamist and far-right extremists continue to radicalize, recruit and fundraise....
  ( By Kaniz Fatma )
 • out of the bazillion muslims worldwide exactly how many are....
  ( By hats off! )
 • A good sign of Taqwa is constantly advancing on the path....
  ( By Naseer Ahmed )
 • The following is a beautiful Surah contrasting a person with Taqwa with another without. A Muttaqi, by being....
  ( By Naseer Ahmed )
 • Shahin sb, The complete argument is below: "Is any part ....
  ( By Naseer Ahmed )
 • You are the idiotic ignoramus here GM sb who has no answer to a simple question of what is the "shirk....
  ( By Naseer Ahmed )
 • When you have nothing to say either way and cannot offer any better explanation, why do you say ...
  ( By Naseer Ahmed )
 • The apostate Ghuam Mohiyuddin sb lies when he accuses the Quran of having verses that preach hate,....
  ( By Naseer Ahmed )
 • The author’s approach to judge conventional explanation of the Quran is itself based on a part of conventional ....
  ( By Ghulam Ghaus Siddiqi, غلام غوث الصديقي )
 • The author’s approach to judge conventional explanation of the Quran is itself based on a part of conventional materials. In....
  ( By Ghulam Ghaus Siddiqi, غلام غوث الصديقي )
 • "So, either we reject the theory of abrogated verses being present in the Quran or accept that the Quran is a Book ....
  ( By Sultan Shahin )
 • In June 2014, ISIS declared caliphate and many amuslim scholars, maulanas and even some so called ....
  ( By Arshad )
 • The article gives a new insight into the war and peace verses of the holy Quran. However it is also a fact ....
  ( By Arshad )
 • Naseer sb., You lie again when you say I have no problem with Buddha's ....
  ( By Ghulam Mohiyuddin Faruki )
 • Naseer sb., I did not answer your question because it is an idiotic question....
  ( By Ghulam Mohiyuddin Faruki )
 • Hats Off's lying, aspersing and hate are rising to a new crescendo as his....
  ( By Ghulam Mohiyuddin Faruki )
 • Naseer sb., By "fringe" I meant Jihadis and Muslim Brotherhood....
  ( By Ghulam Mohiyuddin Faruki )
 • Pastor Durie and Naseer sb. approach the issue with opposite prejudices....
  ( By Ghulam Mohiyuddin Faruki )
 • they are your brothers in faith. not mine. your impotent rage is understandable in view....
  ( By hats off! )
 • Arab Prophet & Military General Mohammed had exhorted his followers....
  ( By Dr.A.Anburaj )